Entreprenøren skal som hovedregel stille garanti for sin oppfylling av avtalen. Garantien skal gjelde i hele byggetiden og frem til fem år etter overtakelse. I tillegg vil entreprenøren i visse tilfeller ha plikt til å stille garanti ved forskuddsbetaling og betaling av avdrag.

Hensikten bak garantireglene er å sikre forbrukeren mot tap som følge av mangelfull oppfyllelse fra entreprenøren. Garanti er regulert i bustadoppføringslova § 12. Garantien skal dekke
pengekrav som forbrukeren kan få mot entreprenøren, som for eksempel prisavslag, erstatning, dagbøter, forsinkelsesrenter mv.

Garantiperioden var tidligere på to år, men ble fra 2011 forlenget til fem år. Garantireglene ble igjen revidert i 2015-2016, hvor ett av forslagene var igjen å sette garantitiden på to år. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp av Stortinget. Garantiperioden er derfor fortsatt fem år.

Garantisummen – hvor stor garanti som må stilles – avhenger av kontraktstypen og tidspunktet for garantistillelse.

For krav som gjøres gjeldende før overtakelsen eller i forbindelse med overtakelsen, avhenger størrelsen på
garantien av om avtalen omfatter rett til grunn eller ikke. Når det gjelder avtaler om oppføring [side 36] av ny
bolig uten overføring av grunn (§ 1 første ledd bokstav a), skal garantien frem til overtakelse minst være ti
prosent av det opprinnelig avtalte vederlaget inkludert merverdiavgift, jf. § 12 andre ledd første punktum. Når
det gjelder avtaler som også omfatter tomten, er satsen tre prosent frem til overtakelse, jf. § 12 tredje ledd
andre punktum. Når det gjelder en forbruker som allerede før avtaleinngåelsen har hjemmel til tomten hvor
boligen oppføres, er det altså satsen på ti prosent som er aktuell. For krav som gjøres gjeldende på et senere
tidspunkt enn i forbindelse med overtakelsen og inntil fem år etter overtakelse, skal garantien være minst fem
prosent uavhengig av avtaletypen, jf. § 12 andre ledd andre punktum og tredje ledd første punktum. 

Det kan ikke avtales vilkår om garanti som er mindre gunstige for forbrukeren enn de ovennevnte vilkår.