Forutsatt at vilkårene for erstatning er oppfylt, er utgangspunktet at du skal få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av skaden.

Målet med erstatningen er at du skal bli stilt i samme økonomiske situasjon som om du ikke hadde fått skaden. Erstatningsbeløp kan således bli betydelige.

En skade kan påføre deg som skadelidt ulike typer økonomiske tap. Du kan derfor kreve dekket ulike typer erstatningsposter. Erstatning kan gis for blant annet inntektstap, merutgifter, hjemmearbeidstap og forsørgertap.

I tillegg kan du få dekket dine ikke-økonomiske tap gjennom ménerstatning og oppreisning.

Du kan lese mer om de ulike erstatningspostene her.