Det vil her være avgjørende om ditt erstatningskrav er foreldet. Med foreldelse menes det at du ikke lenger har et krav på erstatning fordi du ikke har fremsatt kravet i tide. Dette selv om du opprinnelig hadde et krav.

Hovedregelen er at erstatningskravet må fremsettes innen tre år fra da du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Er det gått over 20 år – i enkelte tilfeller 10 år – vil erstatningskravet ditt uansett være foreldet.

Også meldefrister til forsikringsselskaper, NAV og Norsk pasientskadeerstatning må være overholdt.

Yrkesskader må meldes fra til NAV innen ett år etter arbeidsulykken. Yrkessykdommer må meldes fra til NAV innen ett år fra da du eller den meldepliktige, som oftest arbeidsgiver, ble klar over årsaken til sykdommen.

For pasientskader er meldefristen til Norsk pasientskadeerstatning tre år.

Fristen for å melde fra om personskade til forsikringsselskaper løper for ulykkes- og sykeforsikringer normalt ett år fra du fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.